Alex Popov. Popov Bass architects headquarters. Sydney.

FLICKR